اعلانات

 • اعلان داوطلبی ذخیرگاه های حالات اضطرار توسط موسسه آغا خان

  رده : عمومی

  اعلان داوطلبی موسسه آقاخان برای اسکان- افغانستان، بخاطر تهیه و تدارک ذخیرگاه های حالات اضطرار به سطح جامعه (استاک پایل) در ولایت بغلان آفر های سربسته را می پذیرد. مشخصات این ذخیره گاه ها در ذیل ارائه گردیده است: ...

 • ریاست امور شهرسازی

  رده : عمومی

  ریاست امور شهرسازی و اراضی ولایت بغلان جهت پیشبرد امورات خویش به یک باب تعمیر که دارای(11) باب اطاق ، تشناب ها، و پارکینگ وسایط در مرکز شهر پلخمری موقیعت داشته باشد برای مدت یکسال به کرایه میگیرد. اشخاصیکه دارای همچو جایداد بوده باشند درخواست...

 • ریاست عدلیه ولایت بغلان

  رده : عمومی

  ((ریاست عدلیه یک باب تعمیر اسامی عبدالرحمن ولد شیرین که ضرورت مساعدت های حقوقی این ریاست بوده برای یک سال مالی 1398 به حجم پولی مبلغ (216000) هزار افغانی قرار داد مینماید. اشخاص و افرادیکه اعتراض داشته باشند بعداز نشر اعلان الی مدت (7) روز...

 • تحت کار

  رده : عمومی

  تحت کار

 • ریاست شاروالی پلخمری

  رده : عمومی

  بادرنظرداشت نظریه هیئت تاریخی مورخ 7/12/1397 اجاره یکسال میخ پولی مالبازار ملیکت شاروالی پلخمری در بدل مبلغ (800000) افغانی برای اسامی حاجی محمد الله ولد شیرعلی تعلق گرفت است. اشخاص ، افراد و سکتورهای خصوصی خواهش مزایده را داشته باشند...

 • ریاست شاروالی پلخمری

  رده : عمومی

  به اساس نظریه هیئت داوطلبی و مزایده تاریخی 6/12/1397 تشناب های مردانه و زنانه واقع سرک دارالمعلمین مقابل ریاست امنیت ملی از روی داوطلبی و مزایده به مدت یکسال قرار داد میگردد. اشخاص ،افراد و سکتور خصوصی که خواهش داوطلبی را داشته باشند...

 • اداره مستوفیت ولایت بغلان

  رده : عمومی

  اداره مستوفیت ولایت بغلان موازی(44) جریب (8) بسوه و (18) بسواسه زمین زراعتی آبه درجه چهار ملکیت ریاست محترم اراضی واقع قریه خیلر ولسوالی تاله و برفک ولایت را قبلا به داوطلبی گذاشته شده بود از قرار فی جریب مبلغ (2590)افغانی بوده به محترم غلام قادر...

 • اداره مستوفیت ولایت بغلان

  رده : عمومی

  اداره مستوفیت ولایت بغلان موازی (8.5) جریب زمین آبی واقع پوزه ایشان و یک باب کانتین ملکیت ریاست پوهنتون را از طریق داوطلبی برای مدت سه سال ُبه اجاره میدهد اشخاص و افرادیکه اشخاص واجد شرایط که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواستی های خویش به اداره...

 • ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان

  رده : عمومی

  ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گانولایت بغلان ذریعه پیشنهاد نمبر (7838)6/10/1397 مقام محترم ولایت جهت پیشبرد بهتر امور به یک باب تعمیر که دارای (10) باب اطاق دفتری معه سالون جلسات ، آشپزخانه ، دوباب تشناب جداگانه، د بدل کرایه ضرورت داشته بعداز...

 • آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی

  رده : عمومی

  آمریت تعلیمات ومسلکی همرای با محترم محمد عالم فرزند محمد ملک یک عراده موتر تیزرفتار نوع کرولا(2007) طورکرایه ماهوار مبلغ (72600) هفتاد دو هزار شش صد افغانی، همراه با یک نفر دریور و تمام روغنیات آن در سال مالی (1398) عقد قرار داد مینماید. اشخاص...

صفحه 1 از 93