ریاست شاروالی پلخمری

بادرنظرداشت نظریه هیئت تاریخی مورخ 7/12/1397 اجاره یکسال  میخ پولی مالبازار ملیکت شاروالی پلخمری در بدل مبلغ (800000) افغانی برای اسامی حاجی محمد الله ولد شیرعلی تعلق گرفت است.

اشخاص ، افراد و سکتورهای خصوصی خواهش مزایده را داشته باشند درخواستهای خویش را بعداز تکمیل عدم مسئولیت بمدیریت قراردادها شاروالی بسپارند.

خودشان (یک هفته ) بعداز نشر اعلان غرض اشتراک در مجلس مزایده نزد هیئت مراجعه نمایند شرطنامه را ملاحظه کرده پول اجاره مکمل توسط هئیت مبلغ (800000) افغانی در شروع داوطلبی مزایده توسط هیئت اخذ میگردد .

تاریخ نشراعلان9/12/1397