ریاست عدلیه ولایت بغلان

 ((ریاست عدلیه یک باب تعمیر اسامی عبدالرحمن ولد شیرین  که ضرورت مساعدت های حقوقی این ریاست بوده  برای یک سال مالی 1398 به حجم پولی مبلغ (216000) هزار افغانی قرار داد مینماید.

اشخاص و افرادیکه اعتراض داشته باشند بعداز نشر اعلان الی مدت (7) روز کاری به ریاست عدلیه اطلاع دهند.

تاریخ نشراعلان9/12/1397