ریاست امور شهرسازی

ریاست امور شهرسازی و اراضی ولایت بغلان جهت پیشبرد امورات خویش به یک باب تعمیر که دارای(11) باب اطاق ، تشناب ها، و پارکینگ وسایط در مرکز شهر پلخمری موقیعت داشته باشد برای مدت یکسال به کرایه میگیرد.

اشخاصیکه دارای همچو جایداد بوده باشند درخواست های خویش را تا مدت (۲۰) یوم بعداز نشر اعلان به مدیریت عمومی مالی واداری ریاست امور شهرسازی سپرده و خودشان به روز بیست یکم با قباله شرعی جایداد خویش جهت داوطلبی حاضر گردند.

تاریخ نشر اعلان 9/11/1397