اسناد

عنوان
لوایح وظایف بستهای شاروالی پلخمری
محتوايات: بخش دوم لایحه وظایف بخش فرهنگی
مشاهده جزئیات
لوایح وظایف بستهای شاروالی پلخمری
محتوايات: لینک پی دی آف بست های خالی آمریت مالی شاروالی پلخمری
مشاهده جزئیات
پلان انکشافی پنج ساله مقام ولایت بغلان مشاهده جزئیات
فورم بازگشائی دوم مشاهده جزئیات
فورم بازگشائی اول مشاهده جزئیات
فارمت قرارداد خط اجناس مشاهده جزئیات
فارمت حاضری داطلبان مشاهده جزئیات
جدول مقایسوی مشاهده جزئیات
جدول توزیع وتسلیمی آفر وشرطنامه مشاهده جزئیات
شرطنامه کرایه منازل مشاهده جزئیات
شرطنامه معیاری تجدید شده مشاهده جزئیات