اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
لایحه وظایف (107) بست شاروالی پلخمری
جدول بست های ریاست شاروالی پلخمری ولایت بغلان بست عنوان وظیفه 4 مدیر عمومی اجرائیه 3 آمر نظارت...
Apr 29, 2019 -
پوهنتون ولایت بغلان
اعلان کاریابی مدیریت عمومی تدریسی عنوان وظیفه : مدیریت عمومی تدریسی وزارت/اداره : تحصیلات عالی موقعیت : پوهنتون بغلان بست : (‌ 4 )‌ گزارشدهی : به رئیس پوهنحًی گزارشگیری : از کارمندان تحت اثر خلاصه هدف وظیفه:...
Jan 20, 2019 Jan 23, 2019
ریاست منابع بشری
بمنظور سپردن کار به اهل آن و ایجاد یک اداره سالم در نظر است تا یک بست (7) خانه سامان ریاست محترم دفتر ولایت را برای یک مرتبه به اعلان رقابتی قرار دهیم. 1. بست (۷) خانه سامان ریاست محترم دفتر ولایت اشخاص و افراد واجد شرایط میتوانند فورمه های...
Jan 15, 2017 -
ریاست معارف ولایت بغلان
ریاست معارف ولایت بغلان بمنظور تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد که بست (۴) مکتب متوسطه نسوان دره اشرف آمریت معارف ولسوالی تاله وبرفک ریاست معارف بخاطر استخدام کارکنان شایسته کارفهم و سپردن کار به اهل کار از طریق...
Jan 14, 2017 -
ریاست اراضی ولایت
ریاست اراضی ولایت بغلان بمنظور سپردن کار به اهل آن بست رتبه (55) مدیریت اراضی ولسوالی پلحصار خویش را به اعلان رقابت میسپارد. افراد واجد شرایط میتوانند اعتبار از تاریخ نشر اعلان الی مدت 100 روز کاری فورمه های درخواستی را از ریاست اراضی ولایت...
Jan 09, 2017 -
ریاست کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین
ریاست کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین یک بست (۵) معلم کوکستان خویش را که از طبقه اناث میباشد از طریق پروسه رقابت استخدام مینماید. بناء واجدین شرایط بعداز نشراعلان الی مدت (۱۵) روز بمدیریت عمومی مالی واداری ریاست کار امور اجتماعی، شهدا...
Dec 22, 2016 -
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر
جهت جستجوی وظیفه به لیک فیسوک ما کلیک کنید https://www.facebook.com/baghlan.gov.af/photos/a.701438106669661.1073741828.697322357081236/1020038574809611/?type=3&theater
Nov 13, 2016 -
ریاست منابع بشری
بمنظور سپردن کار به اهل آن و ایجاد یک اداره سالم در نظر است تا بست (7) کمبود باغبان ولایت را به اعلان رقابتی قرار دهیم. 1. بست (7) باغبان ولایت اشخاص و افرادیکه واجد شرایط باشد میتوانند فورمه های درخواستی خویش را اعتبار...
Nov 13, 2016 -
ریاست کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین
ریاست کار امور اجتماعی شهداو معلولین ولایت بغلان تعداد(2) بست خویش را عبارت است: مدیره حمایه کننده گان تعلیمی کودکستانها بست (5) صرف طبقه اناث معلمه کودکستانها بست (5) صرف طبقه اناث از طریق رقابت آزاد استخدام...
Oct 19, 2016 -
ریاست منابع بشری
بمنظور سپردن کار به اهل آن و ایجاد یک اداره سالم در نظر است تا بست (7) کمبود دریور ریاست محترم دفتر ولایت را برای یک مرتبه به اعلان رقابتی قرار دهیم. 1. بست (7) دریور ریاست دفتر ولایت اشخاص و افرادیکه واجد شرایط باشد میتوانند فورمه های...
Oct 19, 2016 -
صفحه 1 از 9