ریاست منابع بشری

بمنظور سپردن کار به اهل آن و ایجاد یک اداره سالم در نظر است تا بست (7) کمبود دریور ریاست محترم دفتر ولایت را برای یک مرتبه به اعلان رقابتی قرار دهیم.
1. بست (7) دریور ریاست دفتر ولایت
اشخاص و افرادیکه واجد شرایط باشد میتوانند فورمه های درخواستی خویش را اعتبار از تاریخ نشر اعلان به مدت یک هفته از آمریت استخدام ریاست منابع بشری اخذ بـــــــــــــــــــــــــــــــدارند.