تاکید والی ولایت بغلان پیرامون همکاری و هماهنگی بیشتر شورای ولایتی با ادارات دولتی درین ولایت

خبرنامه
بغلان- افغانستان
تاریخ:28/10/1395
عبدالستار بارز والی ولایت بغلان را که عبدالقدیم نیازی معاون مقام ولایت و تعداد کارمندان مقام ولایت وی را همراهی مینمودند بمنظور ایجاد و تقویه هرچه بیشتر میان ادارات دولتی و شورای ولایتی به دفتر آن شورا رفته اعضای شورای ولایتی را نماینده گان منتخب مردم عنوان داشته و یاد آور گردیده رهبری مقام ولایت به جایگاه شورای ولایتی در پرتو قوانین نافذه کشور ارج گذاشته و خواهان همکاری همیشه گی آنان گردید.
اسدالله شهبار رئیس شورای ولایتی آن شورا را جزء مقام ولایت عنوان داشته و از دیدار والی ولایت به آن شورا جهت هماهنگی هرچه بیشتر با شورای ولایت و از همکاری نزدیک نماینده گان مردم جهت خدمت گذاری بمردم بغلان به رهبری مقام ولایت اطمنان داد.
بعدا رهبری مقام ولایت با رئیس واعضای شورای ولایتی به مراسم فاتحه خوانی شهید محمد صفا ثنایی ریس خدمات سکتوری رفتند ویکبار دیگر این عمل دشمنان را تقبیح نمودند ضمن اتحاف دعا به ارواح این شهید وسایر شهداء یکباردیگربه شناسایی ودستگیری عاملین این قضیه ازطرف ارگانهای کشفی وامنیتی تاکید نمودند .
دفتر مطبوعات مقام ولایت

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and outdoor

Image may contain: 2 people, people sitting, table, living room and indoor

Image may contain: one or more people, people sitting and indoor

Image may contain: 2 people, people sitting, table, living room and indoor