کمیسیون اعما رشهرک برای مهاجرین وعودت کننده گان ازخارج کشور وبیجاه شده گان داخلی برگزارگردید .

خبرنامه
بغلان- افغانستان
تاریخ : 30جدی 1395
نشست این کمیسیون تحت ریاست عبدالقدیم نیازی معاون مقام ولایت برگزارگردید که بعداز تبادل نظریات وگفتگو ۲۰۰۰ دو هزارجریب زمین برای اعما رشهرک درساحه کیله گی ولسوالی دوشی و۴۰۰۰ چهارهزار زمین برای اعمار شهرک در ولسوالی بغلان درنظرگرفته شود وفیصله صورت گرفت تا تیم تخنیکی ساحات مورد نظر را ازنزدیک مشاهده نموده وطرح های خویش را به کمیسیون گزارش دهند تا جهت اقدامات بعدی به مراجع زیربط تعقیب وپیگیری گردد.
دفتر مطبوعات مقام ولایت

Image may contain: 3 people, people sitting, table, living room and indoor