رئیس پیشین مالی و اداری مقام ولایت با مردم این ولایت خداحافظی‌کرد .

عبدالحی سجانی رئیس پیشین مالی و اداری مقام ولایت روز گذشته طی محفل با شکوه به حضورداشت انجنیر عبدالحی نعمتی والی ولایت بغلان، روسای ادارات دولتی، ریس و اعضای شورای ولایتی،علمای کرام، بزرگان اقوام، ولسوالان ، کارمندان مقام ولایت ،خبرنگاران‌‌‌، نهاد های اجتماعی و فعالین مدنی خداحافظی نمود.
والی بغلان تغییر و تبدیل را درادارات دولتی یک اصل دانست وازکارکرد و دستآوردهای عبدالحی سجانی رئیس اسبق مالی و اداری را دربخش کاری اش به نیکی یاد آوری نمود که نبود او را در جلسات اداری ولایت یک خلای کدری توصیف کرد همچنان برای وی موفقیت های مزید در وظیفه جدید و امورات کاری‌اش در ولایت پروان آرزو نمود.
همچنان دراین برنامه ریس شورای ولایتی، شورا های مردمی، جامعه مدنی و رسانه ها صحبت نمودند. عبدالحی سجانی را یک شخص ورزیده و متعهد عنوان کردند.
عبدالحی سجانی رئیس قبلی مالی و اداری ازتوجه و رهنمودهای والی بغلان، هماهنگی‌های ادارات دولتی اظهار سپاس و قدردانی نمودند.
و در اخیر برنامه از کارکردهای وی با اهدای تقدیر نامه ها سپاسنامه ها و تحایف ستایش گردید .
همچنان حبیب الرحمن جاهد ریس جدیدالتقرر ریاست مالی و اداری توسط والی ولایت بعوض سجانی معرفی گردید.
محفل با دعاییه خیر خاتمه یافت...