پنجمين نشست كميته هماهنگي محيط زيست در ولايت بغلان تدویر یافت


در نتیجه چنين فيصله بعمل آمد: 
١- طرح جمع آوري زباله هاي شهري و واگذاری آن به سكتور خصوصي، گزارش از اجرآات توسط شاروالي پلخمری ، محيط زيست ودانشگاه بغلان ترتيب درجلسه بعدي ارايه شود . مشكلات ساحه كركر توسط پولیس حوزه مربوطه بامردم محل حل گردد
همچنان شاروالي پلخمری مکلف است از تخليه زباله ها توسط وسایط نقلیه درساحه بوغ آبي جلوگري نمايند. 
والی ولایت به تمام رؤساي ادارات دولتي هدایت داد تا از گاز منحيث محروقات زمستاني استفاده نمايند.
همچنان رياست حفاظت محيط زيست مکلف است از طریق رسانه ها به مردم آگاهي داده شود تا از سوخت ذغالسنگ جلوگيري نمایند تا سطح آلوده گي هوا كاهش يابد.
 

 

جلسه محیط زیست تحت ریاست والي ولایت به اشتراك تمام روئساي دوائر دولتي ، قوماندان أمنيه ، رئيس امنيت ملي و استادان محترم بخش محيط زيست وزراعت دانشگاه بغلان برگزارگردید.
روي موضوعات ذيل بحث وتصاميم اتخاذ شد.. 
١- واگذاري وجمع آوري زباله هاي شهري به سكتور خصوصي وانتقال آن درساحه كركر 
٢- جلوگري از سوخت ذغالسنگ وچوب در ادارات دولتي منحيث محروقات زمستاني 

در نتیجه چنين فيصله بعمل آمد: 
١- طرح جمع آوري زباله هاي شهري و واگذاری آن به سكتور خصوصي، گزارش از اجرآات توسط شاروالي پلخمری ، محيط زيست ودانشگاه بغلان ترتيب درجلسه بعدي ارايه شود . مشكلات ساحه كركر توسط پولیس حوزه مربوطه بامردم محل حل گردد
همچنان شاروالي پلخمری مکلف است از تخليه زباله ها توسط وسایط نقلیه درساحه بوغ آبي جلوگري نمايند. 
والی ولایت به تمام رؤساي ادارات دولتي هدایت داد تا از گاز منحيث محروقات زمستاني استفاده نمايند.
همچنان رياست حفاظت محيط زيست مکلف است از طریق رسانه ها به مردم آگاهي داده شود تا از سوخت ذغالسنگ جلوگيري نمایند تا سطح آلوده گي هوا كاهش يابد.