جلسه كميته جندر و جوانان ولایت بغلان تدویر یافت

آمریت جندر مقام ولایت بغلان
مورخ : ١٣ جدي سال ١٣٩٧
اين جلسه تحت ریاست عبدالحی "نعمتی" والی ولایت بغلان، روسا و نماینده گان ادارات در مقام ولایت دایر گردید. برنامه با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز شد.
سپس والی ولایت از ادارات خواستار توجه جدی مبنی بر تقویت و حمایت جوانان و زنان در برنامه ها و فعالیت های ادارات گردید. به همین ترتیب طبق آجنداء روی فعالیت نهادها ی مدنی و جوانان که تاریخ جواز فعالیت شان ختم گردیده و یا بدون جواز فعالیت می کنند و نیز روی شبکه رضاکاران که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ایجاد گردیده و جمع آوری طرح های پیشنهادی در رابطه به زنان به منظور شامل شدن در پلان انکشافی ولایتی سال 1399 بحث مفصل صورت گرفت و تصامیم ذیل اتخاذ گردید. 
1. تمامی نهاد های اجتماعی، فرهنگی و مدنی که در سطح ولایت فعالیت می کنند از سوی کمیته موظف سروی و بررسی گردیده و لیست نهاد های فعال و غیر فعال و دارای مجوز و بدون مجوز ترتیب و در جلسه بعدی کمیته شریک خواهد گردید. در پیوند به تطبیق بهتر این فیصله جلسه مشترک هماهنگی میان ریاست های عدلیه، اقتصاد و اطلاعات وفرهنگ دایر خواهد گردید. 
2. یک نشست ولایتی بمنظور معرفی بهتر شبکه ملی رضاکاران در بغلان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ در همکاری با نهاد های همکار دایر خواهد گردید و ضمنآ روی شبکه در جلسه اداری ولایت م بحث مفصل صورت خواهد گرفت. 
3. در جلسه PDC و نشست هاي تعقيبي با روسای ادارات ، ریاست امور زنان و آمریت جندر مقام ولایت بمنظور دخیل ساختن موثر و گسترده ی زنان در پلان های انکشافی سال مالي تاكيد نمايند .
4. ریاست عدلیه در همکاری با نهاد های همکار در مورد تشریح قوانین مربوط به نهاد های اجتماعی و فرهنگی، ورکشاپ ها و برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت را دایر خواهد نمود.

Image may contain: 3 people, people sitting and indoor