رئیس جدید التقرر مالی و اداری ولایت بغلان معرفی و بکار آغاز نمود.

 
حبیب الرحمن جاهد که از مدت هفت سال بدينسو به حيث آمر مالى وادارى مقام ولايت بغلان ايفا وظيفه نموده است واز توانايي وتجارب خوب در عرصه کارى خويش برخوردار ميباشد اخيراً بعد ازسپرى نمودن موفقانه امتحان رقابتی قرار حکم شماره (2032) مورخ 24/9/1397 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به عوض عبدالحى سجاني به حيث رئيس مالي وادارى مقام ولايت بغلان تقرر حاصل نموده است . 
امروز توسط عبدالحی نعمتی والی ولایت بغلان در حالیکه عبدالقدیم نیازی معاون مقام ولایت، روئسا و کارمندان ادارات دولتی نیز حضور داشت رسما معرفی و بکار آغاز نمود.
والي بغلان درسخنانش تقرر ، تبدل , ترفيع وتقاعد را جز سرنوشت کارمند ان دولتى ودر سيستم ادارى يک اصل پذير فته شده پنداشت از سعى ، تلاش ودستاورد هاى عبدالحى سجانى رئيس مالى وادارى قبلى مقام ولايت که در زمان ماموريت شان در عرصه کارى خويش طى چندسال کَذ شته انجام داده بود قدردانى نمود وبه رئيس جديد التقرر در امور محوله آرزوى موفقيت نمود ـ 
درآخير حبيب الرحمن جاهد رئيس جديد التقرر مالى وادارى تعهد سپرد که بنادر نظرداشت صلاحيت ها ومسئوليت هاى تفويض شده توام با تشريک مساعي سائر ادارات زيربط وکارمندان اين رياست صادقانه آماده خدمت هستم ـ