ختم ماموريت وخداحافظي رئيس څارانوالى استيناف ولايت بغلان

 
23جدى 1397 
نيازمحمد راسخ که از مدت يک ونيم سال بدينسو به حيث رئيس څارانوالي اين ولايت ايفاء وظيفه مى نمود ، درين اواخر حسب لزوم ديد اداره لوي څارانوالى ومنظوري مقام عالي رياست جمهورى ازين ولايت تبديل و به حيث رئيس څارانوالي استيناف ولايت سمنکٙان کٙماشته شده است با ختم ماموريت شان امروز رسماً خداحافظي نمود ـ 
عبدالحى نعمتى والى ولايت بغلان ، رئيس شوراى ولايتى، رئيس محاکم استيناف وديکٙر سخنرانان در محفل که به همين مناسبت در سالون جلسات ولايت تدوير کٙرديده بودـ ازکارکردها ، دستاورد ها نياز محمد راسخ به نيکي ياد آورى نمودند از وى بعنوان يک څارانوال موفق ، شجاع وتوانمند ياد نمودن که بدون هراس تلاش هاى شانرا در تطبيق قانون ، مبارزه بافساد ادارى ، برخورد وسلوک نيک بامراجعين ، جلب اعتماد مردم به اين اداره ، وآوردن اصلاحات بادر ک مسئوليت ها وصلاحيت هاى خود شبانه روزى بخرچ داد و وظايف خويش را به کمال صداقت وتعهد به پيش برد که خوشبختانه رهبري مقام ولايت ، شوراى ولايتى به نماينده کٙى از مردم از اجرائت زمان ماموريت موصوف در سمت رياست څارانوالي استيناف بغلان اظهاررضايت مندى مى نمايد ، درين برنامه با اهداء تقدير نامه ها ، تحسين نامه ها وتحايف از فعاليت هاى وى ستايش صورت کٙرفت ـ
Image may contain: 1 person