معرفی فابریکه نساجی پلخمری

تاریخچه فابریکه :
فابریکه نساجی افغان پلخمری به ابتکارشخصیت برازنده و مبتکرکشور مرحوم عبدالمجید خان زابلی ودولت وقت در سال 1315 هجری شمسی در وادی پلخمری تهداب گذاری و در سال 1321 کارساختمانی آن بشمول بند اول برق تکمیل و به فعالیت تولیدی آغاز نمود .ابتدا فابریکه مذکور به تعداد(550) پایه ماشین های بافت انگلیسی و جرمنی با ملحقات آن شامل ماشین های ندافی ، هوادگرد، شانه ،فلیته،نختابی ، غندک، تنسته و اهارنخ بشمول ماشین آلات بسته بندی و متر تکه نصب شده بود بعدإ بمنظوررشد و ارتقای سطح تولید بنابر تقاضا و نیازمندی شهروندان کشوربه منسوجات تولیدی فابریکه درسال های 1330-1340 طی دو مراتبه از کمپنی های جرمنی و روسی بالترتیب تعداد (303)پایه ماشین بافت اتومات روسی نیز با ملحقات و ماشین آلات کمکی بخشهای نخ ریسی نیز درین فابریکه نصب و تعداد مجموعی ماشینهای بافت به تعداد (1017) ارتقا داده شد تاقبل از سال 1358 تولیدات فابریکه تا مرزیکصد هزار متر پارچه در روز رشد صعودی داشته و تولیدات آن علاوه از ینکه نیازمندی شهروندان پلخمری وولایت بغلان را تإمین مینمود یکمقدار زیاد آن جهت پروسس به فابریکه نساجی گلبهارارسال و بعد از سفید کاری ورنگ آمیزی یکجا با تولیدات فابریکه گلبهار وجبل السراج به مغازه های فروش منسوجات در تمامی ولایات کشور انتقال وبفروش رسانیده می شد . 
بعد از سال 1358 و 1359 روند رشد اقتصادی و تجدید سیستم ماشینری فابریکه در رقابت با رشد انکشاف بازار جهانی از محراق توجه مقامات مربوطه و مسئولین نساجی افغان بدور مانده و فابریکه با همان ماشین آلات ناصبه سالهای 1340 بفعالیت ادامه داد و بمرور زمان نسبت نرسیدن پرزه جات و مدرن نشدن ماشین آلات فابریکه تولیدات آن با امتعه موجود بازار رقابت نتوانسته وبه رکود مواجه گردید و روز تا روز بنابر عدم تقاضای مشتریان در تولیدات فابریکه کسر رونما گردیده وتولیدات فابریکه تا پاینترین سطح به روکود مواجه گردید .
فابریکه نساجی پلخمری در ابتدا طوری طراحی و دیزاین گردیده بود تا همه امکانات یک کمپلکس تولیدی شامل کلیه بخشها را دارا باشد چنانچه در جنب این فابریکه یک دستگاه بند برق با نصب سه پایه توربین های تولیدی برق آبی به ظرفیت نهایی (4600) کیلوات ساعت برق ، ذخیره آب به ظرفیت نهایی تذخیر چهارملیون متر مکعب آب ، شفاخانه مجهز با ظرفیت بیش ازهفتاد بستردر بخشهای ذکورو اناثیه در محوطه بیست ویک جریب زمین ، کلوب مجهزبخاطرپذیرایی از مهمانان،منازل رهایشی جهت رهایش کارکنان آن نیز در نظر گرفته شده بود . 
وضیعت فعلی:
در حال حاضرفابریکه با داشتن تعداد (297) نفرپرسونل تولیدی تخنیکی و اداری روزانه موازی ششصد متر پارچه تولید دارد .البته تولید روزانه موجودکه بازارفروش هم ندارد تکافوی تادیات روزمره فابریکه و مزد معاش کارکنان آنرنکرده وکلیه مصارف و تادیات فابریکه از مدرک جمع آوری کرایه جات و اجاره دکاکین و غرفه جات موجود در جایدادهای موسسه و صرفیه برق تإمین می گردد.
کارگران نساجی افغان پلخمری آغاز تیره روزی این فابریکه از سالیان می دانند که منسوجات به ظاهر مرغوب کشور های خارج سیل آسا به اینجا سرازیر شد و همه بخصوص وزارت های قراردادی این فابریکه را به دنبال خود کشاند. با آنکه تولیدات نساجی افغان پلخمری هم در کمیت هم در کیفیت و هم در قیمت بهتر از متاعیست که برخي وزارتخانه ها آن را از دیگران به قیمت بالا می خرند ولی از این که حال علاقه به تولیدات وطن در وجود بعضی ها کمرنگ شده است تولیدات این فابریکه هم به رکود و حتی به سقوط مواجه شده است.
ازجمله مشکلات که در کشور وجود داشته ،طی سالهای اخیر بیشتر تاسیسات دولتی را تحت فشار قرار داده، بی برنامه گی دولت در قبال همچو تاسيسات و دستگاه های تولیدی مي باشد، كه نتوانسته راه بيرون رفت از بحران ورشكستگي اينگونه فابريكه هاي توليدي را پيدا كند. نبايد يك چنين فابريكه هايي كه سطح توليدات شان در چند سال اخیر پايين آمده و عايد شان برعلاوه‌ی اينكه مخارج شانرا اكتفا نمي كنند بل از مدرك ساير عوايد، مزد كارگران خود را بپردازد، به حال خود رها شوند.
فعلا فابریکه بند برق نیزکه هفتاد وپنج سال از فعالیت آن سپری شده توربین ها و قسمت تخنیکی آن بشمول دروازه های آبگردان چهارگانه کنترولی آب کاملا استهلاک گردیده و با توجه وزحمتکشی کارگران فنی و تخنیکی آن سعی شده است تا اکنون فعال نگهداشته شده است . از اثرارسال ومرسل بیش از صد ها قطعه مکاتیب و ارایه گزارشات بمقام ولایت بغلان و سایرمقامات صالحه مرکزووزارتخانه های مربوطه ناشی از مشکلات موجود دراین بند ازجمله سقوط یکباب دروازه کنترولی نمبر سوم آن که درسال 1390 بدریا سقوط نمودتابحال بمراتب هیات های ازمقامات و مراجع مختلف داخلی و خارجی به این فابریکه مراجعه واز قسمت های خساره مند شده وسواحل بندبرق که به استحکامات جدی نیازمند اند بازدید بعمل آورده اند.ولی ازاجراات عملی ایکه درحصه بازسازی و احیای مجدد این فابریکه و بند برق آن صورت گرفته باشد خبری نیست . 
در صورت خدای نخواسته سقوط دروازه ها بند، سرازیرشدن آب ذخیره کاسه بند امکان فاجعه انسانی وجود دارد و از طرف دیگر کانال های بزرگ آبیاری بغلان که هزارها هکتار زمین باغیات از آن مستفید میشوند خشک و بزرگترین ضربه اقتصادی را زراعت اینولایت متقبل خواهد شد .

پیشنهادات ویا راه حل بیرون رفت:
هرگاه ازطریق مقامات محترم ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی در حصه بازسازی و احیای مجدد فابریکه نساجی پلخمری و ملحقات آن بشمول بند برق تدابیرلازم و عملی رویدست گرفته شود این فابریکه ظرفیت جذب حدود 3500-4000 نفرکارگر را در بخشهای مختلف داشته از یکطرف زمینه ایجاد شغل برای شهروندان مساعد گردیده و ازجانب دیگر تولیدات آن تا مرزبیش از صد هزار متر پارچه روزانه صورت خواهد گرفت و نیازمندی هموطنان ما از ناحیه منسوجات مرفوع ساخته زمینه خوب برای رفاه و آسایش شهروندان فراهم خواهد گردید .
بنإ پیشنهادات خویش را بخاطر محقق ارمان فوق ذیلا ارایه میداریم :
1- درگام نخست درقسمت احیا وبازسازی بند برق اول که تإمین کننده برق مورد نیازماشینری فابریکه میباشد اعم از توربین ها ، دروازه های کنترولی آب تحکیمات سواحل آن تدابیرلازم و عملی رویدست گرفته شود.
2- سیستم ماشینری فابریکه در ارتباط تولید منسوجات که از اثراستعمال سالها متمادی استهلاک ومدرنیزه نشدن و پرزه جات آن در داخل و خارج کشور پیدا یش ندارد ایجاب تعویض را مینماید لازم است ماشین آلات جدید مطابق شرایط عصر زمان که تولیدات آن در بازار با امتعه خارجی رقابت بتواند نصب و مونتاژ گردد.
3- یک گروپ از کارکنان جوان بخاطرآموزش فن بافندگی و سایرامورات تخنیکی تحت آموزش و پرورش پرکتیکی قرارداد شود.
4- تدابیر لازم بخاطر تهیه و تذخیر پخته که کشت و زرع آن در محل وولایت شمال کشور مروج است اتخاذوقبل از آنکه بخارج کشورصادر شود ضروریات فابریکه تإمین گردد.
5- بخاطر تهیه البسه و سایر ضرویات وزارتخانه ها محترم دفاع ملی ،داخله ، امنیت ملی ووزارت صحت عامه قراردادهای عقد و ضروریات شان از منسوجات تولیدی این فابریکه تإمین گردد .
دولت مي تواند بابرنامه ريزي و پاليسي دقيق، سرمايه گذاري اندك، تهيه‌ی مواد خام، بازاريابي و سهولت هاي ديگر اين چنين فابريكه ها را از سراشيبی سقوط نجات داده، برعلاوه اينكه جمع كثيري را از بي سرنوشتي و بيكاري نجات ميدهند، بلكه گام بزرگي را بسوي خود كفايي توليدي برداشته و مردم را از وابستگي به اموال بي كيفيت خارجي رهايي دهد.
ما متعقین هستیم که با اثر توجه و مواظبت واقعی دولت وحدت ملی زمینه رشد وارتقای این فابریکه که تاسیسات زیربنایی موجود آن ملیارد ها افغانی ارزش داشته و با اثر مساعی کارکنان زحمت کش این فابریکه طی دروان جنگ چهل ساله از چپاول مصئون مانده است فراهم گردیده از رکود کلی و نابودی آن جلوگیری بعمل خواهد آمد.