چهارده واحد اداری

دیتابیس بیوگرافی ولسوال صاحب ها وایجاد ارتباط بین ولسوالی های چهارده گانه عنقریب فعال خواهد شد.