مختصر در مورد ولسوالی جلگه

ولسوالی جلگه (خوجه هجران) یکی از ولسوالی های نو تاسیس چهارده گانه ولایت بغلان میباشد. ودر سال 1372تاسیس گردیده و منظوری اخذ نموده وفاقد هر نوع امکانات زنده گی از قبیل نبود بازار،ارتبات مخابراتی مرکز ولسوالی، نبود برق و نبود سرک های مطمین. مرکز ولسوالی با مقام ولایت بیشتر از یکصد کیلومتر فاصله دارد ومساحت این ولسوالی به طور تخمین 750 کیلومتر بوده و نفوس آن بیشتر از 40000هزار نفر میباشد ودارای 40 شورای انکشافی بوده و مردم آن اکثراً به زبانی دری صحبت میکنند صرف از جمله دوهزار نفر آن مردم هستند که به زبان ازبکی تکلم میکند وبیشتر از پنجصد نفر ملیت گجر بوده ودر این ولسوالی سکونت دارند. اشتغال مردم آن قسمتی زمین داری زراعت ،باغداری و مالداری میباشد. مردم آن از نعمت سواد به شکل کامل برخوردار نیستند بلکه اکثر آنها از بیسوادی رنج میبرند. این ولسوالی دارای 15 باب مکتب بوده از جمله 6باب آن لیسه ، 7 باب آن متوسطه ،یک باب آن ابتداییه ویک باب دیگر نیز دارالحفاظ میباشد. از این جمله 6 باب مکتب آن دارای تعمیر بوده باقیمانده آن در فضای باز به سرمیبرند.