درباره ولایت بغلان

ولایت بغلان دارای (14) واحد اداری میباشد. عبارت از ولسوالی بغلان مرکزی، نهرین، برکه ، جلگه ، دوشی، خنجان، دهنه غوری، تاله و برفک، ده صلاح، پلحصار، خوست فرنگ،بنو اندراب، گذرگاه نور میباشند.

 بیشتر از (%80) اقتصاد  یا درآمد های مالی خانواده های آنرا زراعت و مالداری تشکیل میدهد.

ولایت بغلان با داشتن ذخاخیر معادن سرشان ذغالسنگ، گچ، چونه ، سنگ ، یا مواد خام سمنت، طلا وغیره همچنان فابریکات تولیدی چون سمنت غوری دستگاه نساجی، دستگاه برق غوری ، فابریکه پایه سازی، سیلو و فابریکه شکر بغلان صنعتی و غیره تاسیسات و فابریکات تولیدی وصنعتی درین ولایت فعالیت داشته که از جمله ولایات صنعتی و زراعتی کشور محسوب میگردد.

ولایت بغلان با داشتن (KM18225) مساحت و نفوس اینولایت درسال 1395 به (926969) میرسید که از جمله (475082) مرد و تعداد (451887) اناث تشکیل میدهد.

این ولایت شامل اقوام مختلف از جمله پشتون، تاجک ، هزاره ، ایماق و ازبک وغیره میباشند.

ولایت بغلان از لحاظ موقیعت جغرافیایی در مسیر شاهراه های عمومی عبور از سالنگ بطرف کابل قرار داشته و بحیث نقطعه وصل (9) ولایت شمال کشور که شمال و شمالشرق را با مرکز کشور وصل مینماید.

اینولایت با ولایت های کندز، تخار ، سمنگان ، بامیان و پنجشیر هم مرز بوده که در شمال با ولسوالی اشکمش تخار و ولسوالی های خان آباد و علی آباد ولایت کندز درجنوب ولسوالی های خنج بازارک و شتل پنجشیر، از منطقه سالنک به شینوری، سیاه گرد ، شیخ علی، ولایت پروان و در جنوب غرب با ولسوالی ها شیر ولایت بامیان در شمال با ولسوالی ورسج و قسمت های از ولسوالی نمک آب و چال ولایت تخار و در جنوب شرق با ولسوالی پریان پنجشیر و در غرب با ولسوالی کهمرد ولایت بامیان و ولسوالی های روی دو آب، خرم سارباغ، ایبک و در شمال غرب با ولسوالی های حضرت سلطان سمنگان و ولسوالی خم ولایت بلخ هم سرحت بوده است.

محصولات عمده آن برنج ، گندم ، پنبه ، پسته ، خربوزه ، تربوز و میوه جات چون شفت آلو ، توت و زرد آلو ، سیب وغیره میباشد.

این ولایت با داشتن تعداد(428) باب مکتب ، (52) باب کلینیک ، و (3) باب شفاخانه فعالیت دارد، همچنان دارای سه موسسه تحصیلات عالی هریک: پوهنتون خصوصی حکیم سنایی، موسسه تحصیلات عالی رویان و موسسه تحصیلات عالی قدس ، (1) باب تربیه معلم (2) باب انستیتوت مسلکی زراعت با میخانیک و برعلاوه تعداد (52) نهاد های اجتماعی و(44) احزاب سیاسی ثبت راجستر شده فعالیت دارد.

خوشبختانه با آمدن تحولات سیاسی در کشور که بعد از سقوط طالبان و موافقتنامه بن بوجود آمد، رفق های تازه ونویدی را در حیات سیاسی اجتماعی مردم ما گشوده شد نهادهای جامعه مدنی، تشکیلات، سازمان های سیاسی، اجتماعی، انجمن های فرهنگی آزاد و شورای های ایجاد شده در حال رشد میباشد.

که همین اکنون به تعداد (6) استیشن رادیوی وچندین نشراط کیبل ورد و تعداد   از جریده های چاپی آزاد وغیر دولتی بشمول رادی تلویزیون محلی دولتی فعالیت دارد.