بیوگرافی رئیس مالی واداری

 

بیوگرافی مختصر رئیس مالی واداری ولایت بغلان

حبیب الرحمن جاهد فرزند محمد قاسم در سال 1353 در یک خانواده روشنفکر در قریه علیای  ولسوالی جلگه  بدنیا آمد در سال 1373 از لیسه گلمیران نهرین از صنف دوازدهم فارغ در سال 1374 به صفت معلم مقرر و الی سال1384 در مربوطات معارف ولسوالی جلگه بحیث سرمعلم، آمر متوسطه ومدیر لیسه مولوی سید احمد ایفای خدمت نموده است، ایشان به اساس تقاضای مکرر، متنفذین، محاسن سفیدان،جوانان وسایر اقشار مختلف جامعه خود در اولین دور شورای ولایتی کاندید وبنابر داشتن پایگاه مردمی درسال 1384 بحیث نماینده منتخب مردم در شورای ولایتی بغلان موفق وبحیث عضوء منشی ومعاون شورای ولایتی مصدر خدمت نموده است،از اینکه نامبرده علاقه خاص نهاد های اکادمیک داشت با وصف مصروفیت ها  خود را شامل موسسه عالی تربیه معلم بغلان نموده واز رشته ریاضی وفزیک از صنف چهاردهم به درجه اعلی فارغ گردیده است.

بعد از خدمت دوره چهارساله وکالت در شورای ولایتی  در سال 1389 ازطریق رقابت آزاد بحیث مدیر عمومی خدمات تخنیکی وسکتوری ولسوالی نهرین مقرر گردیده ودرسال 1390 بازهم ازطریق رقابت آزاد بحیث آمر مالی واداری مقام ولایت ایفای خدمت نموده که درجریان وظیفه بنابر لیاقت وشایستگی چندین بار ازطرف مقامات ذیصلاح نایل به تقدیر نامه وتحسین نامه گردیده است. موصوف با استفاده از اوقات خارج رسمیات شامل پوهنتون خصوصی حکیم سنائی گردیده ودرسال  1394 از رشته امور مالی وپولی پوهنحی اقتصاد آن پوهنتون فارغ گردیده است ودر این اواخر درنتیجه امتحان رقابتی بتاریخ 24/9/1397 بحیث رئیس مالی واداری ولایت بغلان تقرر حاصل یافته است.

شماره تماس 0700541656

ایمیل آدرس (h.jahid1353@gmail.com)