داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست معارف ولایت بغلان
Dec 21, 2016 -
مدیریت عمومی مواد نفتی ولایت
تانگ تیل دولتی دوسرکه بغلان مرکزی بالاثر مجلس داوطلبی که تحت نظر هیئات منتخبه ولایتی در مقر اداره دایر گردید. مبلغ (200000) دو صد هزار افغانی طور اجاره سالانه برای محترم نقیب الله فرزند عبدالرحمن تعلق گرفته است. اشخاص وافراد حقیقی که خواهش...
Nov 07, 2016 -
ریاست شاروالی پلخمری
به اساس نظریه داوطلبی مورخ 15/8/1395 اجاره یکساله محصولات خدمات شهری از بابت مرغ کنسر ویخ زده طبق شرطنامه در بدل مبلغ(240000) افغانی به نفع اسامی سیدنجیب الله ولد سید محمد انور خاتمه داده شد. اشخاص ،افراد و سکتور های خصوصی که...
Nov 07, 2016 -
ریاست زراعت آبیاری ومالداری
شرکت ساختمانی افغان اتحاد و شرکت ساختمانی آریا مقدم موضوع پروژه اعمار دیوار غریبک ولسوالی بغلان مرکزی ضرورت آمریت آبیاری ریاست زراعت را به قیمت مجموعی (3098970) افغانی در اثر جلسه روش تدارکات داوطلبی باز آفرهای سربسته و ارزیابی ملی وتخنیکی و فنی...
Sep 21, 2016 -
ریاست شاروالی بغلان مرکزی
ریاست شاروالی بغلان مرکزی محصولات خدمات شهری بخش میخ پولی شهر جدید و شهر قدیم را به داوطلبی گذاشته که به مبلغ (3073000 هزار افغانی به نفع اسامی پاینده محمد ولد عبدالرحیم خاتمه یافت. اشخاص وافرادیکه خواهش مزایده آنرا داشته باشند درخواست های...
Sep 21, 2016 -
ریاست مالی وادرای مقام ولایت
ریاست مالی واداری در نظر دارد تا پروژه ترمیمات و حفظ مراقبت مورد ضرورت اداره مقام ولایت و واحد های اداری خویش رادر سال مالی 1395 با شرکت ساختمانی طوفان شمال که در پروسه آفرگشایی مورخ 30/4/1395 اشتراک ورزیده بودند. و مورد تا ئید...
Aug 04, 2016 -
ریاست امور زنان ولایت بغلان
اعلان مزایده محترمه عزیزه بنت نورالله در جلسه داوطلبی مورخ 3/5/1395 تحت نظر هیئت داوطلبی برنده جمنازیوم ورزشی به مبلغ (2400) افغانی برنده گردیده اشخاصیکه از طبقه اناث خواهش مزایده را داشته باشد از تاریخ صدور مکتوب هذا الی مدت یک هفته درخواست های...
Jul 28, 2016 -
اداره شاروالی دوشی
مالبازار کلیه گی بعداز داوطلبی به مبلغ (105000) یک صد و پنج هزار افغانی به نفع محمد طاهر ولد محمد نذیر ساکن شهر پلخمری خاتمه یافت اشخاص وافرادیکه خواهش مزایده را داشته باشند درخواست های شانرا الی سه یوم بعداز نشر اعلان به شاروالی دوشی...
Jul 23, 2016 -
ریاست شاروالی پلخمری
بادرنظرداشت نظریه هیئت تاریخی مورخ 20/4/1395 اجاره یکساله توقف گاه های ملیکت شاروالی پلخمری در بدل مبلغ (316000) افغانی برای اسامی عزیز الله ولد خال محمد تعلق گرفت است. اشخاص وافرادیکه خواهش مزایده را داشته باشند درخواست های...
Jul 12, 2016 -
شاروالی دوشی
مالبازار کیله گی به به اجاره داده میشود. اشخاص وافرادیکه خواهش داوطلبی آنرا داشته باشند درخواست های شان را الی (21) یوم بعداز نشر اعلان به شاروالی دوشی بسپارند. تاریخ نشراعلان10/4/1395
Jun 30, 2016 -
صفحه 1 از 7