ریاست شاروالی پلخمری

تاریخ نشر: Nov 07, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

به اساس نظریه داوطلبی مورخ 15/8/1395 اجاره یکساله محصولات خدمات شهری از بابت مرغ کنسر ویخ زده طبق شرطنامه در بدل مبلغ(240000) افغانی به نفع اسامی سیدنجیب الله ولد سید محمد انور خاتمه داده شد.
اشخاص ،افراد و سکتور های خصوصی که خواهش مزایده را داشته باشند درخواستهای شان را بمدیریت قراردادها شاروالی پلخمری بسپارند خودشان مطابق نظریه هیئت (سه روز ) بعداز نشر اعلان نزد هیئت مراجعه نمایند شرطنامه را ملاحظه کرده پول اجاره مکمل تحت نظر هیئت اخذ میگردد . 
تاریخ نشراعلان17/8/1395