مدیریت عمومی مواد نفتی ولایت

تاریخ نشر: Nov 07, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تانگ تیل دولتی دوسرکه بغلان مرکزی بالاثر مجلس داوطلبی که تحت نظر هیئات منتخبه ولایتی در مقر اداره دایر گردید. مبلغ (200000) دو صد هزار افغانی طور اجاره سالانه برای محترم نقیب الله فرزند عبدالرحمن تعلق گرفته است.
اشخاص وافراد حقیقی که خواهش مزایده را داشته باشند درخواستهای خویش را به اداره مواد نفتی پلخمری سپرده 
خودشان (سه یوم ) بعداز نشر اعلان نزد هیئت داوطلبی مراجعه شرطنامه را ملاحظه تضمین نقدا اخذ میگردد . 
تاریخ نشراعلان17/8/1395