ریاست شاروالی پلخمری

تاریخ نشر: Nov 03, 2015

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بادرنظرداشت حکم نمبر (5459) مورخ 10/8/1394 مقام محترم ولایت نخاس ملکیت شاروالی پلخمری واقع بین دو دریا از روی داوطلبی ومزایده به مدت یکسال به اجاره داده میشود

اشخاص وافرادیکه خواهش داوطلبی آنرا داشته باشند درخواست های خویش را به مدیریت قرار داد ها ریاست شاروالی ّبسپارند بعداز طی مراحل اسناد خویش  (21) روز بعداز نشر اعلان غرض شرکت در مجلس داوطلبی نزد هیئت حاضر شودند  شرطنامه را ملاحظه کرده نصف پول اجاره منحیث تضمین در ختم مرحله داوطلبی نقدا از نزد برنده  اخذ میگردد.

تاریخ نشر اعلان 12/8/1394