ریاست شاروالی بغلان مرکزی

تاریخ نشر: Nov 04, 2015

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست شاروالی بغلان مرکزی بنادر توقف گاه های وسایط خویش را شهر جدید و شهرقدیم بغلان را طور قرار داد به اجاره میدهد اشخاص وافراد که خواهش اجاره آنرا داشته باشد درخواستهای خویش را بعداز نشر اعلان الی مدت (21) یوم به شاروالی بغلان مرکزی سپرده خودشان به روز داوطلبی حاضر باشد شرطنامه را ملاحظه تضمین نقدا اخذ میگردد.

تاریخ نشر اعلان 13/8/1394