ریاست شاروالی پلخمری

تاریخ نشر: May 24, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست شاروالی پلخمری قصد دارد تا بخش های بودجه خویش را که هنوز ازطریق مقامات صالحه منظور نگردیده قرارداد مطابق بودجه منظور شده صورت میگیرد. برای پرداخت های این قرار داد پرزه جات اختصاص بدهد. ریاست شاروالی پلخمری از داوطلبان شایسته و واجد شرایط جهت ارایه آفرهای سربسته برای پرزه جات و سایط مختلف النوع دعوت بعمل میآورد. داوطلبی از طرف روش باز طرزالعمل های مندرج درقانون تدارکات و متحدالمال ها را اندازی شده. و برای تمام داوطلبان واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است. باز میباشد. داوطلبان واجد شرایط میتوانند معلومات بیشر و شرطنامه ها را از ریاست شاروالی پلخمری مدیریت تهیه وتدارکات واقع باغ قهوه خانه منزل اول از ساعات کاری (8:30)صبح الی (2) بجه بعداز ظهر مراجعه نموده بدست بیاورند.
شرایط لازم شامل:شرکت های لوژستیکی میباشد. حد ترجیح برای اجناس معین که در داخل کشور ساخته میشود قابل اجرأ است.تفصیلات اضافی در شرطنامه درج میباشد. مجموع مکمل شرطنامه به زبان دری داوطلبان علاقمند ذریعه درخواست تحریری به آدرس ذیل ریاست شاروالی پلخمری خواهندبود.
آفرها از ضرب الاجل تسلیمی آفر تحویل داده شوند.
داوطلبان انترنتی مجاز نیست آفرهای ناوقت رسیده رد خواهند شد. آفرها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند در وقت آفرگشایی حاضر باشند گشوده خواهدشد. تمام آفر ها باید همراه با تضمین آفر مبلغ(150000) افغانی باشند.