اداره شاروالی دوشی

تاریخ نشر: May 29, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

مالبازار جدیدالتاسیس شهر دوشی بعداز داوطلبی به مبلغ (27600) بیست هفت هزار شش صد افغانی به نفع اسامی فضل الرحمن ولد محمد عمر خاتمه یافت اشخاص وافرادیکه خواهش مزایده را داشته باشند درخواست های شانرا الی سه یوم بعداز نشر اعلان به شاروالی دوشی بسپارند.
تاریخ نشراعلان9/3/1395