ریاست نساجی پلخمری

تاریخ نشر: Jun 05, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اسامی حاجی قدرت الله ولد حاجی نظر محمد باشنده شهر پلخمری در مجلس داوطلبی اجاره مناصفه هنگر داخل دستگاه نساجی را به مساحت (22/17) متر مربع را به مبلغ (20700)‌افغانی به کرایه ماهوار به مدت سه سال برنده گردیده است. 
اشخاصیکه خواهش قرار داد آنرا بالاتر از نرخ متذکره داشته باشند درخواست های خود را الی مدت سه یوم بعداز نشر اعلان به مدیریت عمومی ملکیتهای دستګاه نساجی بس‍‍پارد. شرطنامه را ملاحظه کرده تضمین نقدا اخذ میگردد.
تاریخ نشر اعلان 16-3-1395