ریاست معارف بغلان

تاریخ نشر: Jun 05, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

قبلا ‌ روزنامه انیس کار باقیمانده تعمیر (۸)‌صنفی (۵) غرفه٬‌ مبرز حفر چاه آب سیستم برق آهن چادر٬ میز و چوکی برای مکتب خواجه الوان/ دهزک دولسوالی ده صلاح ولایت بغلان از بودجه انکشافی بانک جهانی به نشر رسیده بود که قرار بود داوطلبی به تاریخ 18/2/1395 برگذار گردد بخاطر اشتراک بیشتر شرکتها داوطلب داوطلبی پروژه متذکره بعداز نشر اعلان به مدت (۷) روز تقویمی تمدید گردیده داوطلبان مطلع باشند. 
تاریخ نشر اعلان 16-3-1395