اداره شاروالی بغلان صنعتی

تاریخ نشر: Jun 15, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شاروالی بغلان صنعتی اجاره روی بازار ، بارنامه جات وکرایه غرفه های مربوط را به مبلغ (157000) یک لک پنجاه هفت هزار افغانی برای مدت یکسال به محمدشفیق ولد حاجی محمد افضل طور داوطلبی به اجاره داده است.

اشخاصیکه خواهش مزایده را داشته باشند درخواست های شانرا الی سه یوم بعداز نشر اعلان به شاروالی بغلان صنعتی ارائیه نمایند.

تاریخ نشراعلان26/3/1395