ریاست عدلیه ولایت

تاریخ نشر: Jun 26, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

{{ اوراق دعوی افغان یونایتد بانک علیه اسامی محمد زمان ولد عبدالمنان در مورد مبلغ (342500) دالر امریکایی که طی قرار قضایی نمبر (493) 18/12/1395 ریاست محکمه ابتداییه تجارتی کابل به نفع یونایتد بانک مدعی مدتی تصمیم اتخاد شده است. که در بدل تحصیل دین دائن به مساحت چهاربسوه وپنج بسواسه بطور سه منزل پخته کاری مندرج قباله قطعی (112/49) مورخ 24/4/1377 واقع ناحیه دوم شهر پلخمری ولایت بغلان میباشد ازطریق مزایده و داوطلبی به فروش رسانیده میشود.
بناٌ بخاطر مزایده از اشخاص و افرادیکه خواهش خریداری آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی مدت (14) یوم درخواست های خویش بریاست عدلیه ولایت بغلان بسپارند }}
تاریخ نشراعلان6/3/1395