شاروالی دوشی

تاریخ نشر: Jun 30, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

مالبازار کیله گی به به اجاره داده میشود.
اشخاص وافرادیکه خواهش داوطلبی آنرا داشته باشند درخواست های شان را الی (21) یوم بعداز نشر اعلان به شاروالی دوشی بسپارند.
تاریخ نشراعلان10/4/1395