ریاست شاروالی پلخمری

تاریخ نشر: Jul 12, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بادرنظرداشت نظریه هیئت تاریخی مورخ 20/4/1395 اجاره یکساله توقف گاه های ملیکت شاروالی پلخمری در بدل مبلغ (316000) افغانی برای اسامی عزیز الله ولد خال محمد تعلق گرفت است.
اشخاص وافرادیکه خواهش مزایده را داشته باشند درخواست های شان را بمدیریت قراردادها شاروالی بسپارند.
خودشان (یک هفته ) بعداز نشر اعلان غرض اشتراک در مجلس مزایده نزد هیئت مراجعه نمایند شرطنامه را ملاحظه کرده نصف اجاره منجیث تضمین نقدا اخذ میگردد . 
تاریخ نشراعلان22/4/1395