اداره شاروالی دوشی

تاریخ نشر: Jul 23, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

مالبازار کلیه گی بعداز داوطلبی به مبلغ (105000) یک صد و پنج هزار افغانی به نفع محمد طاهر ولد محمد نذیر ساکن شهر پلخمری خاتمه یافت اشخاص وافرادیکه خواهش مزایده را داشته باشند درخواست های شانرا الی سه یوم بعداز نشر اعلان به شاروالی دوشی بسپارند.
تاریخ نشراعلان2/5/1395