ریاست امور زنان ولایت بغلان

تاریخ نشر: Jul 28, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان مزایده
محترمه عزیزه بنت نورالله در جلسه داوطلبی مورخ 3/5/1395 تحت نظر هیئت داوطلبی برنده جمنازیوم ورزشی به مبلغ (2400) افغانی برنده گردیده اشخاصیکه از طبقه اناث خواهش مزایده را داشته باشد از تاریخ صدور مکتوب هذا الی مدت یک هفته درخواست های خویش را به مدیریت مالی واداری بسپارند.
در صورت ضرورت به شماره های ذیل بتماس شوند.
0793454848 و یا 0708834566
تاریخ نشراعلان7/5/1395