ریاست مالی وادرای مقام ولایت

تاریخ نشر: Aug 04, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست مالی واداری در نظر دارد تا پروژه ترمیمات و حفظ مراقبت مورد ضرورت اداره مقام ولایت و واحد های اداری خویش رادر سال مالی 1395 با شرکت ساختمانی طوفان شمال که در پروسه آفرگشایی مورخ 30/4/1395 اشتراک ورزیده بودند. و مورد تا ئید کمیته ارزیابی آفرها ها نیز قرار گرفته است عقد قرار داد نمایند.
اشخاص وافرادیکه در مورد اعتراض شکایت و ملاحظه داشته باشند میتوانند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (7) روز به آدرس ذیل
مقام ولایت بغلان ، ریاست مالی واداری ، آمریت تهیه وخدمات، مدیریت تهیه وتدارکات بسپارند.
تاریخ نشراعلان14/5/1395