ریاست شاروالی بغلان مرکزی

تاریخ نشر: Sep 21, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست شاروالی بغلان مرکزی محصولات خدمات شهری بخش میخ پولی شهر جدید و شهر قدیم را به داوطلبی گذاشته که به مبلغ (3073000 هزار افغانی به نفع اسامی پاینده محمد ولد عبدالرحیم خاتمه یافت.

اشخاص وافرادیکه خواهش مزایده آنرا داشته باشند درخواست های خویش را بعداز نشر اعلان مدت سه یوم بریاست شاروالی بغلان مرکزی سپرده خودشات بروز داوطلبی مزایده حاضر باشند شرطنامه را ملاحظه تضمین نقدا اخذ میگردد.
تاریخ نشراعلان30/6/1395