ریاست زراعت آبیاری ومالداری

تاریخ نشر: Sep 21, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شرکت ساختمانی افغان اتحاد و شرکت ساختمانی آریا مقدم  موضوع پروژه اعمار دیوار غریبک ولسوالی بغلان مرکزی ضرورت آمریت آبیاری ریاست زراعت را به قیمت مجموعی (3098970) افغانی در اثر جلسه روش تدارکات داوطلبی باز آفرهای سربسته و ارزیابی ملی وتخنیکی و فنی وفیصله مجلس اداری مقام محترم ولایت برنده گردیده و همرایش عقد قرارداد میگردد

موضوع جهت آگاهی عامه و شرکت های اشتراک کننده رسانیده شد
تاریخ نشراعلان31/6/1395